Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o naši společnost. Ochrana údajů je pro vedení společnosti Muhr und Bender KG absolutní prioritou. Obecně platí, že webové stránky společnosti Muhr und Bender KG můžete používat bez zadání osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využít zvláštních služeb poskytovaných společností na těchto webových stránkách, je možné, že bude nutné zpracovat jeho osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro zpracování údajů neexistuje žádný právní základ, v tom případě obecně žádáme subjekt údajů o jeho souhlas.

Zpracování osobních údajů, jakými jsou jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se zvláštními předpisy o ochraně údajů příslušné země, jež se vztahují na společnost Muhr und Bender KG. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech, která jim náleží.

Společnost Muhr und Bender KG provedla jako správce osobních údajů řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s těmito webovými stránkami. Přenosy dat pomocí internetu však mohou obecně vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Každý subjekt údajů nám proto může předat své osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. telefonem (info@mubea.com, +49 2722 620).1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Muhr und Bender KG je založeno na pojmech, které použil evropský zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Za tímto účelem bychom chtěli nedříve vysvětlit použitou terminologii. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

• a) Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

• b) Subjekt údajů

„Subjekt údajů“ je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování;

• c) Zpracování

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

• d) Omezení zpracování

„Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

• e) Profilování

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování nebo profilování.

• f) Pseudonymizace

“Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

• g) Správce nebo správce odpovídající za zpracování

„Správce“ nebo správce odpovídající za zpracování“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

• h) Zpracovatel

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

• i) Příjemce

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie či členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

• j) Třetí strana

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

• k) Souhlas

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jiných zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů, je správcem tento subjekt:

Muhr und Bender KG

Mubea-Platz 1

57439 Attendorn

Germany

Telefon: +49 2722 / 620

E-mail: info@mubea.com

Webové stránky: www.mubea.com3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů stanovený správcem odpovídajícím za zpracováníExterní:Via Consult GmbH, Mr. Kunde

Martinstraße 25

57462 Olpe

+49 (2761) 8375-0

k.kunde@via-consult.deJakýkoli subjekt údajů se může kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.4. Cookies

Webové stránky společnosti Muhr und Bender KG používají cookies. Cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mmoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. identifikátory cookies. Tento identifikátor je jedinečným identifikátorem cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být webové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Díky tomu pak mohou navštívené webové stránky a servery rozlišit příslušný prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookies. Konkrétní internetový prohlížeč lze identifikovat pomocí jedinečného identifikátoru cookie.

Společnost Muhr und Bender KG používá soubory cookies, aby poskytla uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, což by bez nastavení cookies nebylo možné.

Díky souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Jak již bylo uvedeno výše, cookies nám umožňují identifikovat uživatele našich webových stránek. Účelem této identifikace je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookies, tak například nemusí zadávat přístupová data při každém připojení na webové stránky, protože jsou tato data převzata z webových stránek a příslušný soubor cookie je uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie přiřazené k nákupnímu košíku při nakupování přes internet. Položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního vozíku, si příslušný internetový obchod zapamatuje právě pomocí souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookies na našich webových stránkách pomocí odpovídajícího nastavení svého internetového prohlížeče, čímž může trvale zakázat jejich nastavení. Kromě toho lze kdykoli smazat již nastavené soubory cookies, a to pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tuto možnost nabízejí všechny běžné internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči, může se stát, že některé funkce našich webových stránek nebude možné používat.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Když se subjekt údajů nebo automatizovaný systém připojí k webovým stránkám společnosti Muhr und Bender KG, webové stránky shromáždí některé obecné údaje a informace. Ty se následně uloží v protokolových souborech serveru. Mohou se například shromažďovat tyto položky: (1) druhy prohlížečů a jejich verze, (2) operační systém přístupového systému, (3) webové stránky, ze kterých vstupuje přístupový systém na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) podřízené webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému, jakož i (8) jakékoli další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací, společnost Muhr und Bender KG nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Společnost tyto informace spíše potřebuje za účelem (1) kvalitního zprostředkování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizace jejich obsahu a marketingu, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich IT systémů a technologie webových stránek, a konečně (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Za tímto účelem společnost Muhr und Bender KG anonymně analyzuje údaje a informace, které byly shromážděny ke statistickým účelům, s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů naší společnosti, a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje týkající se protokolových souborů serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. Uložená data jsou anonymně analyzována pouze za účelem vedení interních statistik. Údaje nejsou předávány třetím stranám.

6. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Na webových stránkách společnosti Muhr und Bender KG jsou uvedeny informace, pomocí kterých lze naši společnost rychle kontaktovat elektronicky nebo s námi přímo komunikovat, a které zahrnují také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). V případě, že subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím mailové zprávy nebo kontaktního formuláře, osobní údaje zaslané subjektem údajů jsou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje dobrovolně předané subjektem údajů správci údajů jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Třetím stranám se nepředávají žádné osobní údaje. Pokud o to požádáte, po dokončení korespondence budou tyto údaje vymazány. Se třetími stranami nejsou sdíleny žádné informace. Takto získané údaje neporovnáváme s žádnými jinými údaji, které by mohly být získány jinými komponentami těchto webových stránek.

7. Běžné vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje týkající se subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich uchování nebo v rozsahu, jakým to povoluje evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních nebo správních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud nelze uplatnit účel uchování nebo pokud vyprší doba uchování stanovená evropským nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou v souladu s právními požadavky běžně zablokovány nebo vymazány.

8. Práva subjektu údajů

• a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů (datenschutz@via-consult.de; společnost VIA Consult poskytuje společnosti Muhr and Bender KG službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů a velmi ráda odpoví na jakékoli dotazy ohledně ochrany dat; viz úplné kontaktní údaje v článku 3).

• b) Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo kdykoli získat od správce bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jakož i kopii těchto informací. Evropské směrnice a evropská nařízení dále subjektu údajů umožňují přístup k následujícím informacím:

    účely zpracování;

    kategorie dotčených osobních údajů;

    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

    existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

    právo podat stížnost u dozorového úřadu;

    veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud tyto informace nejsou získány od subjektu údajů;

    skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud předávány jsou, subjekt údajů má právo být informován o vhodných zárukách při jejich předání (info@mubea.com, +49 2722 620).

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup k osobním údajům, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů (datenschutz@via- consult.de; společnost VIA Consult poskytuje společnosti Muhr and Bender KG službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů a velmi ráda odpoví na jakékoli dotazy ohledně ochrany dat; viz úplné kontaktní údaje v článku 3).• c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů (datenschutz@via- consult.de; společnost VIA Consult poskytuje společnosti Muhr and Bender KG službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů a velmi ráda odpoví na jakékoli dotazy ohledně ochrany dat; viz úplné kontaktní údaje v článku 3).• d) Právo na výmaz („Právo být zapomenut“)

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů, pokud zpracování údajů není nutné:

    Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

    Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

    Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

    Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

    Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

    Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů, které společnost Muhr und Bender KG uložila, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Muhr and Bender KG nebo jiný zaměstnanec zajistí, aby žádost o vymazání byla bez zbytečného odkladu vyřízena.

Jestliže společnost Muhr und Bender KG osobní údaje zveřejnila a je povinna je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, společnost Muhr und Bender KG přijme, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů požádal, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud se zpracování nevyžaduje. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Muhr and Bender KG nebo jiný zaměstnanec učiní vhodná opatření případ od případu.• e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

    Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

    Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

    Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

    Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů, které společnost Muhr und Bender KG uložila, může se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Muhr and Bender KG nebo jiný zaměstnanec zajistí omezení zpracování.• f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a že se zpracování provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné, a pokud při tom nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se subjekt údajů může kdykoli přímo obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného zaměstnance jmenovaného společností Muhr and Bender KG.• g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Toto právo se vztahuje i na profilování založeném na těchto ustanoveních.

Společnost Muhr und Bender KG osobní údaje dále nezpracovává, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Muhr und Bender KG zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Toto právo se vztahuje na profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování svých údajů společností Muhr und Bender KG pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely společnosti Muhr und Bender KG podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného zaměstnance jmenovaného společností Muhr and Bender KG. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů rovněž uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.• h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případě, že rozhodnutí (1) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost Muhr und Bender KG provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit svá práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli přímo obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů.• i) Právo odvolat svůj souhlas s ochranou osobních údajů

Každý subjekt údajů má podle evropského legislátora právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo odvolat svůj souhlas, může se kdykoli přímo obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti nebo na jiného zaměstnance správce, který odpovídá za zpracování údajů.

9. Zásady ochrany soukromí týkající se používání služby Google Analytics (s anonymizací)

Správce odpovídající za zpracování integroval do těchto webových stránek službu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné zachycuje údaje o tom, z jakých webových stránek se daná osoba dostala na jiné webové stránky (tzv. referrer), které dílčí webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouhou dobu byla dílčí stránka zobrazena. Webová analýza se používá hlavně pro optimalizaci webových stránek a pro provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Společností provozující komponentu Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pro zajištění webové analýzy prostřednictvím služby Google Analytics používá správce aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Pomocí této aplikace společnost Google zkrátí IP adresu pro připojení subjektu údajů k internetu a zajistí tak anonymitu adresy, když se subjekt údajů připojuje na naše webové stránky z některého členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek a k poskytování on-line přehledů, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách, jakož i k poskytování dalších služeb naší společnosti týkajících se používání webových stránek.

Google Analytics vkládá soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Definice souboru cookies je uvedena výše. Pomocí nastavení souboru cookie může společnost Google analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání některé stránky našich webových stránek, které jsou spravovány správcem a do kterých byla integrována komponenta Google Analytics, internetový prohlížeč v IT systému subjektu údajů automaticky předá údaje prostřednictvím komponenty Google Analytics. Tyto údaje slouží pro účely online reklamy a pro úhradu provize společnosti Google. Během tohoto technického postupu získává společnost Google informace o osobních údajích jako IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a prokliků, a následně k úhradě provizí.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních informací jako doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich webových stránek budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy použité subjektem údajů pro přístup, předány společnosti Google v USA. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google v USA. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, pomocí odpovídajícího nastavení ve svém internetovém prohlížeči, a proto může trvale zakázat nastavení souborů cookies. Při takovém nastavení svého internetového prohlížeče by také zabránil tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v IT systému subjektu údajů. Soubory cookies, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google, a dále možnost tomu zabránit. Za tímto účelem si musí subjekt údajů stáhnout doplňkový modul prohlížeče na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že veškerá data a informace o návštěvách internetových stránek nemusí být do služby Google Analytics zaslány. Instalování doplňkových modulů prohlížeče považuje společnost Google za námitku. V případě, že je IT systém subjektu údajů následně smazán, přeformátován nebo znovu nainstalován, subjekt údajů musí znovu nainstalovat doplňkové moduly prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplňkový modul prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou patřící do jeho oblasti působnosti, nebo je deaktivován, je možné jej znovu naistalovat nebo aktivovat.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google týkající se ochrany údajů můžete získat na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/analytics/terms/de.html . Podrobnější informace o službě Google Analytics najdete na odkazu www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Právní základ pro zpracování

Právním základem pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas k určitému účelu zpracování, je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, ve které je subjekt údajů smluvní stranou, například když jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo pro poskytnutí jakékoli jiné služby, zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše výrobky nebo služby. Pokud naše společnost plní právní povinnost, při které je nutné zpracovat osobní údaje, např. pro plnění daňových povinností, pak zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To se může stát například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by v tomto případě vycházelo z čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. A konečně, operace zpracování by mohly vycházet z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tento právní základ se používá při operacích zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů a pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou zcela přípustné, protože jsou výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Ten je totiž názoru, že oprávněný zájem by mohl být dán, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění 47, 2. ustanovení GDPR).

11. Oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst.1 písm. f GDPR, naším oprávněným zájmem je vykonávat naši podnikatelskou činnost pro blaho všech našich zaměstnanců a akcionářů.

12. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro stanovení doby uložení osobních údajů je příslušné zákonné období pro uchovávání údajů. Po vypršení tohoto období jsou odpovídající údaje standardně odstraněny, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení nové smlouvy.

13. Poskytování osobních údajů v rámci zákonného nebo smluvního požadavku; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; případné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Upřesňujeme, že poskytování osobních údajů může být jednak vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může rovněž vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy je pro účely uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl své osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je tak například povinen poskytnout nám své osobní údaje, když s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Pokud by tyto osobní údaje neposkytl, smlouva by s ním nemohla být uzavřena. Před poskytnutím svých osobních údajů musí subjekt údajů kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti. Tento pověřenec upřesní subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda je jejich poskytnutí povinné a jaké jsou důsledky v případě neposkytnutí těchto osobních údajů.